Hội nghi hợp tác Việt Hàn VITASK

Tại hội nghị hợp tác Việt - Hàn, do Cục Công nghiệp Bộ Công thương chủ trì, chúng tôi đã giới thiệu công nghệ & sự khác biệt của iSeal, và giải pháp TrueOrigin - Xác thực xuất xứ. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chia sẻ công nghệ.
Bài toán đã được giải, và các lợi ích có thể đem lại cho các bên, từ doanh nghiệp đến cộng đồng là rất lớn.

We blue

Tại hội nghị hợp tác Việt - Hàn, do Cục Công nghiệp Bộ Công thương chủ trì, chúng tôi đã giới thiệu công nghệ & sự khác biệt của iSeal, và giải pháp TrueOrigin - Xác thực xuất xứ. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chia sẻ công nghệ.

Bài toán đã được giải, và các lợi ích có thể đem lại cho các bên, từ doanh nghiệp đến cộng đồng là rất lớn.

-----

Đội ngũ TrueOrigin 2022

Powered by Onyx Techlab